0

Nikka Taketsuru 17yo Pure Malt

Nikka Taketsuru 17yo Pure Malt Japanese Whisky

Volume
700ml

Subscribe

Origin
Vintage
Volume
ABV %
Grape 1:
Grape 2:
Grape 3:
Grape 4:
Grape 5: